نمایش یک نتیجه

تا سر زلف عروسان سخن

۹۰,۰۰۰ تومان ۸۱,۰۰۰ تومان
... و نخست کسی که دبیری بنهاد "طهمورث بود - و مردم اگر چند با شرف گفتارست ، چون به شرف نوشتن دست نداد ناقص بود چون یک نیمه از مردم (آدم ) . زیرا که فضیلت نوشتن است فضیلتی سخت و بزرگ که هیچ فضیلتی بدان نرسد ،زیرا که وی ست که مردم را از مردمی به درجه ی فرشتگی رساند و دیو را از دیوی به مردمی رساند و.... -نوروزنامه -